Regulamin stosowania monitoringu wizyjnego "KADO"

1. Regulamin zawiera zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego na terenie hurtowni "KADO" w Lubsku, określa cel stosowania, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, możliwości udostępniania zgromadzonych danych, a także określa prawa podmiotów danych.
2. Monitoring wizyjny stosowany na terenie hurtowni materiałów budowlanych "KADO" w Lubsku stanowi przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych).
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego jest firma "KADO" Bożena Nagler z siedzibą w Lubsku przy ul. Bohaterów 1, 21-560 Lubsko, tel. 68 37 22 605, strona internetowa: www.kado-psb.pl
4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie i w obiektach hurtowni materiałów budowlanych "KADO" w Lubsku, a postawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku osób pracujących i odwiedzających hurtownię jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
6. Monitoringowi podlegają pomieszczenia sklepu, magazynów oraz teren przynależny do budynków hurtowni zlokalizowanych w Lubsku przy ul. Bohaterów 1 i ul. Kolejowej 9.
7. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego mogą być jedynie upoważnieni pracownicy firmy "KADO" z siedzibą w Lubsku oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności organy ścigania.
8. Mając powyższe na uwadze Administrator danych udostępnia dane z monitoringu wizyjnego tylko i wyłącznie na wniosek właściwym organom Państwa w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań.
9. Dane osobowe (wizerunek) pracowników hurtowni są przetwarzane w systemie monitoringu wizyjnego tylko i wyłącznie w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa i ochrony mienia zgromadzonego na terenie hurtowni.
10. Monitoring wizyjny nie stanowi środka kontroli wykonywania pracy przez pracownika.
11. Nie obejmuje się monitoringiem miejsc, które nie są przeznaczone do wykonywania pracy, w tym pomieszczeń sanitarnych i szatni/przebieralni.
12. Rejestracji i zapisywaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. System nie rejestruje dźwięku (fonii).
13. Okres przechowywania nagrań wynosi jeden miesiąc. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.
14. Administrator danych osobowych przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania obowiązków służbowych informuje go o stosowaniu monitoringu w miejscu pracy i zapoznaje z niniejszym regulaminem.
15. Osobom z zewnątrz, w tym klientom hurtowni, zainteresowanym uzyskaniem informacji na temat stosowanego monitoringu wizyjnego, udostępnia się klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych z zastosowaniem monitoringu wizyjnego, której treść określono poniżej:

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO W HURTOWNI "KADO"

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO, informujemy, iż:
1. Administratorem danych osobowych jest firma "KADO" Bożena Nagler z siedzibą w Lubsku przy ul. Bohaterów 1, 21-560 Lubsko, tel. 68 37 22 605, strona internetowa: www.kado-psb.pl
2. Celem stosowania systemu monitoringu wizyjnego jest zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów firmy oraz zapewnienie ochrony mienia firmy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).
3. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego są upoważnieni pracownicy firmy "KADO" z siedzibą w Lubsku oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, w szczególności organy ścigania.
4. Dane zgromadzone przez system monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres jednego miesiąca. Po tym okresie nagrania usuwane są automatycznie poprzez nadpisywanie.
5. Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (zgodnie z art. 15 RODO), jednakże prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, a tym samym w niektórych sytuacjach może nie być możliwe do spełnienia;
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z art. 21 RODO);
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
6. Gromadzone dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej. Nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.KADO Bożena Ewa Nagler Siedziba: ul.Bohaterów 1, 68-300 Lubsko
Telefon: +48 68 3722605 Fax: +48 68 3722604 E-mail: poczta@kado-psb.pl